Case of Alajos Kiss v. Hungary

Case of Bota v. Italy

Case of Saviny v. Ukraine

Case of Glor v. Switzerland